TUR | EN | CH

 


 ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

 ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMLERİ 
  Arabuluculuk faaliyetleri başta olmak üzere FAZLIOĞLU HUKUK, uyuşmazlıkların yargıya intikal ettirilmeden sonuçlandırılması için öncelikli olarak tarafların uzlaşması yönünde faaliyetlerde bulunmaktadır. FAZLIOĞLU HUKUK koruyucu avukatlık prensipleri çerçevesinde müvekkillerinin gerek zaman gerekse maddi olarak tasarrufta bulunmaları için ihtilafları alternatif uyuşmazlık çözümleri ile sonuçlandırma eğilimindedir.
 BANKA VE FİNANS HUKUKU
  FAZLIOĞLU HUKUK, müvekkillerine kredi sözleşmeleri, finansal kiralama sözleşmeleri, ipotekli konut finansmanı sözleşmeleri dâhil olmak üzere en geniş anlamda Banka ve Finans alanında yapılacak her türlü işlem ve prosedürlerin takibinde hukuki danışmanlık vermektedir. FAZLIOĞLU HUKUK, yerli, yabancı ve çok uluslu bankalara da banka hukuku alanında ve kurumsal danışmanlık alanlarında destek sunmaktadır. Sunulan hizmetler arasında menkul kıymetleştirme (seküritizasyon), proje finansmanı, borç yeniden yapılandırması ve tasfiyesi işlemleri gibi geniş kapsamlı banka işlemlerinde hukuki danışmanlık verilmesi, atipik sözleşme örneklerinin ve belgelerin hazırlanması sayılabilir.
 FİKRİ HAKLAR/ MARKA VE PATENT HUKUKU
  FAZLIOĞLU HUKUK, fikri ve sınaî haklar konusunda doğan uyuşmazlıklarda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Hizmetler marka tescilinden, markanın sulandırılması, marka hakkına tecavüz gibi konularda, dava aşamasına taşınmış uyuşmazlıkların giderilmesine dek geniş bir yelpazede yer almaktadır.
 GAYRİMENKUL HUKUKU
  FAZLIOGLU HUKUK, gayrimenkul alım satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri, ipotek tesisi ve kaldırılması ile gayrimenkul hukukuna ilişkin her türlü konuda danışmanlık vermekle birlikte, gayrimenkuller dolayısıyla ortaya çıkan her türlü uyuşmazlığın çözümünde ve davalarda müvekkillere hizmet sunmaktadır. Ayrıca ilgili mevzuat kapsamında her türlü sözleşmenin hazırlanması, incelenmesi hususlarında da danışmanlık verilmektedir.
 İDARE HUKUKU
  FAZLIOĞLU HUKUK, kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma ile idare ile yapılacak sözleşmelerin hazırlanması, kamu ihalelerinin takibi, bu bağlamda yapılacak sözleşmelerin hazırlanması ve idare ile özel hukuk kişileri arasında doğacak uyuşmazlıkların çözümü, davaların İdare Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde yürütülmesi ve temsili ile kamu kurum ve kuruluşlarında işlerin takibi hususlarında müvekkillerine hizmet sunmaktadır.
 İŞ HUKUKU

  FAZLIOĞLU HUKUK, iş hukuku alanında, iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş yeri yönetmeliği gibi konularda uyuşmazlık öncesi danışmanlık hizmeti sunmakla birlikte, iş hayatının seyri içerisinde, iş yeri devri, işveren değişikliği, organizasyon değişiklikleri, iş akdinin sonlandırılması hususunda müvekkillere hizmet sunmaktadır. Uyuşmazlıkların dava takipleri de FAZLIOĞLU HUKUK tarafından yürütülmektedir.

   FAZLIOĞLU HUKUK, tüm bu alanların yanı sıra toplu iş sözleşmeleri ve ilgili mevzuat konusunda da hizmet sunmaktadır.

 MADEN VE ENERJİ HUKUKU
  FAZLIOĞLU HUKUK, bu sektördeki yatırım faaliyetlerine danışmanlık ve bu çerçevede arama, işletme ruhsatlarının ve gerekli izinlerin alınması işlemleri, kamu ve özel şahıslarla yapılacak ruhsat devir ve rödavans dâhil olmak üzere her türlü sözleşmenin hazırlanması, doğacak ihtilafların çözümü için müvekkillerin temsili ile ilgili resmi kurumlar nezdinde işlemlerin takibi konularında faaliyet göstermektedir. FAZLIOĞLU HUKUK, ayrıca müvekkillerine enerji yatırımları aşamasında tüm idari ve özel hukuk işlemlerinin takibi hususunda hukuki danışmanlık vermektedir.
 REKABET HUKUKU
   FAZLIOĞLU HUKUK, rekabet hukuku ve ilgili mevzuat çerçevesinde ulusal ve uluslar arası müvekkillere danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Birleşme ve devralma işlemleri ile hisse devirleri sırasında Rekabet Kurumuna yapılması gereken başvurularda da müvekkillere destek verilmektedir.
 SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MENKUL KIYMETLER HUKUKU
   Anonim şirketlerin halka arzı ve şirket birleşme ve devralmaları aşamalarında Sermaye Piyasası Kurulu, Menkul Kıymetler Borsası ve ilgili resmi kurumlar nezdinde işlemlerin takibi dâhil olmak üzere tüm süreçlerin sonuçlandırılması ve bu hususlar ile ilgili doğabilecek hukuki ihtilaflarının çözümü, davaların takibi ve konu ile ilgili her türlü hususta danışmanlık hizmeti verilmesi FAZLIOĞLU HUKUK tarafından bu alanda yürütülen işlemler olarak sayılabilir.
 SORUNLU ALACAKLARIN TAKİBİ, İCRA & İFLAS, KONKORDATO İŞLEMLERİ
  FAZLIOĞLU HUKUK, sorunlu alacakların takibi; kambiyo senetlerine dayanan alacaklar, özellikle banka ve finans kuruluşlarının her türlü kredi alacakları, finansal kiralamadan doğan kira alacakları ve eşyanın iadesi, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir uygulamaları, rehin ve ipoteklerin paraya çevrilmesi ve tahsili ile ilama veya ilam hükmüne müstenit belgelere dayanan alacakların tahsili ve iflas işlemleri; iflas davaları, iflasın ertelenmesi, konkordato işlemlerinin takibi hususunda müvekkillerine her türlü desteği sunmaktadır.
 ŞİRKET BİRLEŞME VE DEVRALMALARI
  FAZLIOĞLU HUKUK, yapılanma planlaması dâhil olmak üzere tüm birleşme ve devralma süreçlerinde hukuki destek ve danışmanlık vermektedir. Bu bağlamda proje kapsamındaki işlemin gerçekleştirilmesi aşamasında hedef kurumun hukuki yerindelik raporlarının hazırlanması, işlemin tamamlanması için gerekli tüm sözleşmelerin hazırlanması, şirket kararlarının alınması, gerekli olması halinde ilgili resmi kurumlara başvuruların yapılması sunulan hizmetler arasındadır. FAZLIOĞLU HUKUK, aynı zamanda müvekkillerine sözleşme öncesi görüşmeler aşamasında da destek sunmakta ve görüşmelere müvekkillerini temsilen katılmaktadır.
 ŞİRKETLER HUKUKU
  FAZLIOĞLU HUKUK, yerli ve çok uluslu müvekkillerine şirketler hukuku konusunda hukuki destek sunmaktadır. FAZLIOĞLU HUKUK, yerli/yabancı gerçek ve tüzel kişilerin şirket kuruluş işlemlerini, hisse devir işlemlerini gerçekleştirmekte ve genel kurumsal yönetim ve idari işlemlerinin sürdürülmesini sağlamaktadır.
 YABANCI SERMAYE VE ULUSLAR ARASI TİCARET HUKUKU
  FAZLIOĞLU HUKUK, yabancı müvekkillerine gerek Türkiye’ye yapacakları yatırımlar kapsamında gerekse Türkiye ve diğer ülkeler arasında gerçekleştirecekleri ticari işlemler aşamasında hukuki destek sunmaktadır. Bu alanda sunulmakta olan hizmetler arasında müvekkillere uluslar arası satış işlemleri sırasında hukuki danışmanlık verilmesi, dağıtım/distribütör sözleşmelerinin hazırlanması, uluslar arası ticaret finansmanı alanında hukuki danışmanlık verilmesi, ticari işlemler sırasında gerekli belgelerin hazırlanması örneğin gönderim belgeleri, teminat mektubu örneklerinin hazırlanması ve doğabilecek hukuki sorunlar karşısında bankalar nezdinde müvekkillerin temsili sayılmaktadır. FAZLIOĞLU HUKUK, aynı zamanda müvekkillerine uluslar arası uyuşmazlıkların çözümünde de destek olmakta ve müvekkillerinin hakem heyetleri nezdinde temsilini yapmaktadır